Koulutuspilottien tiivistelmät

Add Headings and they will appear in your table of contents.

Koulutuspilotti: Future technologies – summer camp

Toteuttajat: Raahe ja Savonlinna

MIKSI: Osaavan työvoiman saatavuuden vahvistaminen 1) lisäämällä tulevaisuuden teknologiaan liittyvää yhteistyötä toisen asteen, korkea-asteen, yritysten ja te-viranomaisten välillä 2) opiskelijoiden, työttömien työnhakijoiden ja yrittäjien osaamisen kasvattaminen 3) segregaation purkaminen.

MITÄ: Opinnollistetun Future technologies –summer campin pilotointi. Kaksi toisiaan tukevaa työelämälähtöistä pilottia 3D/AR/VR/robotiikka teollisuudessa (mahdollisesti mukana muitakin aloja).

VISIO: Kasvatamme seutukaupunkiemme yrittäjien, työttömien työnhakijoiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämisosaamista. Osaamisen kasvulla tuemme osaavan työvoiman saatavuutta. Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikutetaan myös purkamalla alojen segregaatiota vaikuttamalla mielikuviin.

Koulutuspilotti: IOT/Digi: Internet of Things – mahdollisuudet ja hyödyntäminen, opiskelu digitaalisuuden avustamana

Toteuttajat: Iisalmi, Varkaus ja Ylivieska

Tavoitteet:

Koulutuspilotin tavoitteena on tuottaa uudenlainen yrityslähtöinen opintokokonaisuus teemasta Iot, Internet of things. Koulutuksessa hyödynnetään digitaalisuuden uusimpia mahdollisuuksia ja tämän ansiosta esim. koulutukseen osallistujien fyysisellä sijainnilla ei ole merkitystä, vaan koulutukseen osallistuminen on mahdollista sijainnista huolimatta. Yhteistyössä eri koulutustoimijoiden kesken toteutettava koulutus on uutuusarvoltaan ja malliltaan sellainen, että sen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen on mahdollista myös muissa seutukaupungeissa.

Toimenpiteet:

1. Kartoitus Ensimmäisenä kartoitetaan yritysten tarpeet ja toiveet valittuun teemaan liittyen. Lähtökohtaisesti aihe tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joista kartoitusten kautta valikoidaan parhaiten alueen kärkiyrityksiä palveleva koulutuskokonaisuus.

2. Koulutuspilotti Koulutuspilotin toteuttaja valitaan kilpailutuksen kautta. Laadukkaalla ja selkeällä kilpailutusaineistolla tavoitellaan useampaa tarjoajaa koulutuksesta. Tavoitteena on koulutus, joka olisi hyväksiluettavissa mahdollisissa jatko-opinnoissa.

3. Mittaaminen ja tulosten levittäminen Koulutuksen jälkeen kerätään palautetta palautekyselyn kautta koulutuspilottiin osallistuvien oppijoilta, yritysten edustajilta sekä koulutustoimijoilta. Palautteen avulla voidaan suunnitella jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan kehittää asiaa ja saadaan koulutus vakiintumaan.

Aikataulu:

Vuoden 2019 aikana kartoitetaan yritysten toiveet sekä haastatellaan mahdolliset koulutustoimijat. Alkuvuodesta 2020 kilpailutetaan koulutuksen tuottaja, jonka jälkeen aloitetaan oppijoiden rekrytointi kevään aikana. Koulutuspilotti alkaa syksyllä 2020, ja tulosten arviointi ja jatkotoimenpiteet ajoittuvat 2021 alkuvuoteen.

Koulutuspilotti: Ammatillisen koulutuksen saatavuus ja AMK-yhteistyö

Toteuttaja: Keuruun kaupunki

Toimenpiteet

o kartoitetaan yrityselämän tarpeet koulutuspilotin suunnittelun pohjaksi: työvoiman ja osaamisen tarve sekä yritysten oppimisympäristöt.

o kerätään kummiyritysten verkosto (10 yritystä), jotka sitoutuvat opiskelijoiden ohjaukseen ja oppimisympäristöjen tunnistamiseen ja kehittämiseen.

o kartoitetaan mahdollisuudet eri tason koulutuksen tarjonta ”seinättömässä” luokassa nykyteknologiaa hyödyntäen (Keuruulla on vain lukio).

o koulutuspilotista syntyvän toimintamallin vakioituminen.

Aikataulu

o Yrityselämän tarpeiden kartoittaminen.

o ja kummiyritysten sitouttaminen syksy-19 (alkukevät -20).

o Pilotin kehittäminen kevät-syksy -20.

o Pilotin toteutus -21.

Tavoitteena on luoda yhteistyömalli, joka jatkossa mahdollistaisi opiskelun työelämäpainotteisesti ja paikallisesti, luoden osaajia paikallisten yritysten tarpeisiin.

Koulutuspilotti: Oppimissolut

Toteuttaja: Kurikka

Tavoitteet:

● kartoittaa kurikkalaiset kohderyhmään kuuluvat yritykset (2-5 kpl), jotka ovat kiinnostuneita koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta

● 15 opiskelijan sitouttaminen

● kesätyötakuu opiskelijoille

● ohjelmoinnin (ja mahdollisesti robotiikan) sisällyttäminen koulutukseen (mahdollisesti lukio mukana tässä osuudessa)

● koulutuksen toteutus mahdollisuuksien mukaan yritysten tiloissa ns. työvaltaisena.

● pilotti työvoimakoulutuksena tai lyhyempänä täsmäkoulutuksena.

Aikataulu:

● yritysten kartoittaminen ja sitouttaminen syksy 2019

○ kartoitetaan yritysten työvoimatarpeet

○ kartoitetaan yrityksen mahdollisuudet toimia oppimisympäristönä

○ kartoitetaan asiantuntijapoolia

● koulutusmallin rakentaminen kevät 2020

● koulutuksen toteuttaminen syksy 2020 ja kevät 2021, pilottikoulutukset

● toiminnan vakiinnuttaminen 2021-

Koulutuspilotti: Robocamp - Kansainvälinen yliopistoyhteistyö (kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaaminen)

Toteuttaja: Imatran kaupunki

Tavoitteet:

Pilotti on osa laajempaa hankekokonaisuutta, ja pitkän aikavälin tavoitteena on useamman hankkeen avulla luoda uusi toimintaympäristö, kansainvälisesti tunnettu robotiikan ja ohjelmistorobotiikan soveltamisen osaamiskeskittymä Imatralla.

Toimenpiteet:

1. Yliopistoyhteistyöselvitys

Yliopistoyhteistyössä selvitetään LUT-konsernin kumppanuusyliopistojen tavat kv-opiskelijoiden rekrytoinneissa seuduilleen ja ratkaisut haasteisiin (kieli-taito, yritysten asenteet, jne.). Selvityksellä haetaan malleja siihen, miten kv-opiskelijoiden ja -osaajien kulttuurintuntemus otetaan käyttöön yrityksissä ja yhteisöissä. Selvityksen tekee yliopisto-opiskelija pro gradu/harjoitustyönä.

Research on International Student s Integration in the Region

South Karelian Employers’ Needs And Intention To Hire International Workforce

2. Yritysselvitys

Selvityksessä kartoitetaan seudun/maakunnan yritykset ja yritystyypit, joilla on matala kynnys palkata kv-osaajia. Selitys toteutetaan amk- tai yliopisto-opiskelijan opinnäyte/harjoitustyönä.

3. Kv-benchmarkkaus (Ruotsi, Tanska)

Tutustutaan olemassa oleviin (Ruotsi, Tanska) robotiikka-osaamiskeskuksiin ja tuodaan malleja/käytänteitä/ideoita hyödynnettäviksi Imatran seudulla. Vertailuselvitys toteutetaan yhteistyössä/toimeksiantona RoboCamp-hankkeen kanssa.

Aikataulu:

Yliopisto- ja amk- töinä tehtävät selvitykset pyritään toteuttamaan kuluvan lukuvuoden 2019-2020 aikana siten, että niiden tulokset olisi käytettävissä syksyllä 2020.

Kv-benchmarkkausselvityksen ajankohta on sidoksissa rinnakkaishankkeen (RoboCamp) toimenpiteisiin, mutta selvitys on suunniteltu tehtäväksi syksyllä 2020 ja se valmistunee talvella 2021.

Koulutuspilotti: Uudet oppimisympäristöt, oppilaitosten ja yritysten yhteistyö.

Toteuttaja: SASKY koulutuskuntayhtymä

Tavoitteet

Koulutuspilotin tavoite on lisätä yritysten tietoa mahdollisuudesta rakentaa yhteisiä oppimisympäristöjä koulutuksenjärjestäjän kanssa. Tavoitteena on konkreettisesti toteuttaa uusi oppimisympäristö yhdessä yrityksen kanssa. Tavoitteena on myös lisätä yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja kehittää yhteinen toimintamalli koulutuspolkujen suunnitteluun.

Toimenpiteet

1. SASKY koulutuskuntayhtymän oppilaitoksien koulutuspäälliköille ja opinto-ohjaajille on tehty kysely, jossa kartoitettiin tämän hetken yritysyhteistyötä ja sen kehittämisen tarpeita.

2. Yrityksille on laadittu työvoima- ja koulutuskartoitus, joka lähetetään alueen yrityksiin. Saatujen vastausten perusteella toteutetaan oppimisympäristön rakentaminen yhdessä yrityksen kanssa. Vastausten avulla kehitetään myös palveluprosessi joustavien koulutusmallien suunnitteluun. Yhteistyö yritysten ja kaupunkien kanssa jatkuvat palveluprosessin kehittämisen aikana ja sen jälkeen.

3. Yrityksille järjestetään tilaisuus, jossa kerrotaan toteutuneesta oppimisympäristön rakentamisesta sekä esitellään yrityksien koulutustarpeisiin kehitetty palveluprosessi.

4. Oppilaitoksien henkilöstö perehdytetään uuteen toimintamalliin yritysyhteistyön tueksi.

Aikataulu

Kysely koulutuspäälliköille ja opoille syyskuussa 2019.

Kartoitus yrityksille 1.9.2019-31.5.2020

Oppimisympäristön rakentaminen1.4.-31.12.2020

Pilotista kertominen yrityksille sekä henkilöstölle, kevät 2021

Koulutuspilotti: Monikielelliset oppimisympäristöt

Toteuttajat: Raahe ja Kristiinankaupunki

MIKSI: Osaavan työvoiman saatavuuden vahvistaminen monikielistä ja –kulttuurista koulutusta kehittämällä. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvien osaamisen hankkimisen ja kehittämisen sekä tutkinnon saavuttamisen sujuvoittaminen. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan integroitumisen tukeminen.

MITÄ: 1) Uuden tekniikan (kielisimulaattorit, opetustekniikka- ja robotiikka) hyödyntäminen osaamisen hankkimisen sujuvoittamiseksi. 2) Suomen kielen sekä työnhakutaitojen kehittäminen.

VISIO: Mahdollistamme maahanmuuttajataustaisten ketterämmän pääsyn koulutukseen ja työelämään sujuvoittamalla osaamisen hankkimista ja kehittämistä (mm. työturvallisuuskäytänteiden nopeampi omaksuminen ammatillisen osaamisen hankkimisen mahdollistamiseksi, yhteisten tutkinnon osien opiskelun sujuvoittaminen) hyödyntämällä uusimia teknologisia ratkaisuja. Mahdollistamme myös työllistymisen, yrittäjyyden tai jatkokouluttautumisen toisen asteen koulutuksen jälkeen tukemalla suomen kielen osaamisen, työnhakutaitojen sekä yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä ammatillisen osaamisen hankkimisen rinnalla.

Koulutuspilotti: Ensin työ, sitten ammatti

Toteuttaja: Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun ammattiopisto

Tavoitteet:

· Kehittää joustavia ammatillisia koulutuspolkuja yhteistyössä Salon seudun ammattiopiston ja seudun kaupunkien ja kuntien yritysten kanssa.

· Kartoittaa ja kehittää toiselta asteelta korkeakoulutukseen hakeutuville yksilöllisiä polkuja huomioiden paikallisen elinkeinoelämän tarpeet ja työllistämispotentiaali.

· Kehittää seutukaupunkien yritysten ja muiden työnantajien sekä ammatillisen koulutuksen yhteistyötä ja tiedonkulkua.

Salon seudulla hankkeessa toteutetaan seuraavat toimenpiteet:

· toteutetaan koulutuspilotti seutukaupungin yritysten kanssa

· pilotoidaan toisen asteen oppimissolu

· kartoitetaan mahdollisuuksia oppimissolujen perustamiseen alueen yrityksiin

· kehitetään opiskelijoiden jatko-opintomahdollisuuksia

· perustetaan Somerolle SSKKY:n hallinnoima työelämäjaosto edistämään koulutuksen työelämäkytkentää ja koulutuksen työelämälähtöisyyttä seutukaupunkialueella

· kartoitetaan alueen muiden seutukaupunkien ja -kuntien kiinnostusta vastaavaan jaostotoimintaan.