Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen kehittyvien seutukaupunkien verkosto, jotka haluavat kehittää alueellista innovaatioekosysteemiään yhteistyössä toisilta oppien sekä käyttää vahvan verkoston voimaa näkyvyyden ja vetovoiman aikaansaamiseksi. Yhteistyöllä vahvistetaan kaupunkien verkostotyötä sekä alueiden TKI-toimintaa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Hankkeessa on mukana 10 paikkakuntaa 8:sta eri maakunnasta.

Uudet innovaatiot, tuotteet ja palvelut syntyvät yhä useammin arvoverkostoissa lukuisten eri toimijoiden yhteistyön tuloksena. Toimintaympäristön muutokset korostavat kokonaisvaltaisen lähestymistavan, yhteistyön ja avoimuuden merkitystä innovaatioiden syntymisessä. Tällainen toiminta toteutuu parhaiten eri yritysten, tutkimuslaitosten, kuluttajien, julkisen sektorin toimijoiden sekä muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa – innovaatioekosysteemissä.

Innovaatioekosysteemien paikallinen kehittäminen vahvistaa seutukaupunkien uudistumista teollisuuden murroksessa. Tämän lisäksi toimivat ekosysteemit ovat iso vetovoimatekijä osaavan työvoiman saamisessa seutukaupunkeihin sekä samalla ekosysteemit myös mahdollistavat kansainvälisten ja paikallisten yritysten kasvun alueella. Hankkeen tavoitteena on luoda rakenteita, joita toimiva osaamisen verkosto tarvitsee houkutellakseen uusia toimijoita ja osaajia seutukaupunkeihin.

Hankkeen toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, joilla on vastuutoteuttajat

Työpaketti 1: Ekosysteemien tilannekuvan muodostaminen

Ensimmäisessä työpaketissa kootaan yhteen seutukaupunkitason innovaatioekosysteemit osallistuvista seutukaupungeista, laatimalla kartoitus ekosysteemin toimijoista ja nykytilasta. Selvitystyö antaa pohjan tulevaisuuden suunnittelulle ja muodostaa yhteistoiminnan rungon, jonka pohjalta päästään laatimaan alustavia ehdotuksia paikallisen innovaatioekosysteemin kehittämiskohteiksi.

Vastuutoimija: Iisalmen kaupunki

Työpaketti 2: Tulevaisuuden strategiat

Toisessa vaiheessa paikallisen innovaatioekosysteemin toimijoita kootaan yhteen laatimaan tulevaisuuden kehityspolkua ekosysteemille. Tavoitteena on laatia strategiat, kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet kaikille seutukaupunkien ekosysteemeille sekä yhteisesti koko verkostolle. Työpaketin tuloksena saadaan myös yhdenlainen Invest in -toiminnan työkalu, jolla tarvittavia täydentäviä toimijoita voidaan houkutella toimijoiksi ekosysteemiin.

Vastuutoimija: Iisalmen kaupunki

Työpaketti 3: Verkostoituminen ja benchmarkkaus

Tavoitteena on saada täydennettyä ekosysteemejä entistä paremmin paikallisia olosuhteita palveleviksi kokonaisuuksiksi kartoittamalla ja kontaktoimalla innovaatioekosysteemin osaamispuutteisiin uusia toimijoita ja vahvistamalla seutukaupunkien välisiä yhteyksiä korkeakoulupaikkakuntiin nostamalla ekosysteemiverkosto koulutus- ja tutkimuslaitosten agendalle. Lopputuloksena saadaan toimintamalleja ja -ohjeita seutukaupungeille vahvempaan korkeakouluyhteistyöhön ekosysteemien vahvistamiseksi.

Vastuutoimija: Savonlinnan hankekehitys Oy

Työpaketti 4: Viestintä ja markkinointi

Tärkeä osa hanketta on tuoda esille ja nostaa keskusteluun seutukaupungeissa oleva merkittävä osaaminen ja yritystoiminta, joka tarvitsee tuekseen vahvempaa TKI-toimintaa. Hankkeessa järjestetään seminaareja tai webinaareja osallistuvista ekosysteemeistä sekä nostetaan samalla esille muun maailman esimerkkejä hyvistä toimintamalleista. Hankkeen toimenpiteiden myötä saadaan materiaalia, joita kaupungit ja muut ekosysteemin toimijat voivat käyttää esimerkiksi uusien osaajien rekrytoinnin apuna.

Vastuutoimija: Savonlinnan hankekehitys Oy

Työpaketti 5: Hallinto

Hankkeen onnistuneella hallinnoinnilla ja johtamisella tuetaan hankeverkosta saavuttamaan asetetut tavoitteet ja varmistetaan, että toiminta on laadukasta.

Vastuutoimija: Iisalmen kaupunki

YHTEYSTIEDOT

Päätoteuttaja

Iisalmen kaupunki


Projektipäällikkö Jukka Ryhänen

jukka.ryhanen2@iisalmi.fi

Hankesihteeri Kirsi Auvinen

kirsi.auvinen@iisalmi.fi


Osatoteuttajat


Kristiinankaupungin elinkeinokeskus

Projektipäällikkö Anthony Hannus

anthony.hannus@krs.fi

Raahen seudun kehitys

Projektipäällikkö Sari Alajoki

sari.alajoki@brahe.fi

Savonlinnan hankekehitys Oy

Projektipäällikkö Sami Sopanen

sami.sopanen@savonlinna.fi

Verkostokumppanit


Rauman kaupunki

Yritysasiantuntija Heikki Nurmi

heikki.nurmi@rauma.fi

Naturpolis Oy - Nordic Business Center Ltd

Projektipäällikkö Jani Väisänen

jani.vaisanen@naturpolis.fi

Kauhajoen kaupunki

Kehittämispäällikkö Marketta Nummijärvi

marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

Toimitusjohtaja Jukka Kentala

jukka.kentala@keulink.fi

Heinolan Kaupunki

Projektipäällikkö Timo Juntunen

timo.juntunen@heinola.fi