Dataskyddsbeskrivning


DATASKYDDSBESKRIVNING

Registerhållare: SeutuKoordinaatio-hanke, Tervahovinkatu 2, 92150 Raahe

E-post: koordinaatio@seutukaupunkiosaajat.fi

Registrets syfte

Beställarregister för SeutuAKKE-utvecklingsprojektets nyhetsbrev. I registret förvaras beställarnas e-postadresser. Behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke. Uppgifter lämnas inte ut för direktreklam eller opinions- och marknadsundersökningar.

Källor som i regel används för registret

De uppgifter som nyhetsbrevets beställare själv matar in.

Regelmässig överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter överförs och lämnas inte ut utanför EU eller EES-området.

Uppgifternas förvaringstid

Personuppgifter förvaras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet enligt denna beskrivning.

Principer gällande registerskyddet

Endast registerhållaren har tillgång till registeruppgifterna.

Den registrerades granskningsrätt

Den registrerade personen har rätt att granska sina uppgifter i registret och få dem korrigerade vid behov med ett skriftligt yrkande till registerhållaren. Den registrerade personen har rätt att få felaktiga registeruppgifter rättade.

Rätt att yrka på ändring av uppgift

Den registrerade personen har rätt att be registerhållaren om tillgång till personuppgifter som gäller hen själv samt rätt att be om att uppgifter korrigeras eller stryks.

Övriga rättigheter som gäller behandling av personuppgifter

Den registrerade personen har rätt återkalla sitt samtycke till den del som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke. Beställningen av nyhetsbrev kan återkallas när som helst i registret.

Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Mira Torvinen-Määttä, mira.torvinen-maatta@brahe.fi

Tfn 040 135 7143