Opiskelijoita

"Kansainväliset osaajat ovat monella tavalla suuri rikkaus."

-Taina Järä

1.6.2023

Live & Learn -toimintamalli tarjoaa apua kansainvälisten opiskelijoiden työllistymiseen ja kotoutumiseen 

Miten seutukaupungit pystyisivät parhaiten tukemaan kansainvälisten opiskelijoiden opintoja, urakehitystä ja kotoutumista? Tähän kysymykseen vastausta on lähdetty hakemaan uuden Live & Learn -toimintamallin myötä. Malli tarjoaa erilaisia toimintatapoja, joista jokainen oppilaitos ja kaupunkivoivat poimia itselleen sopivimmat toteutettavaksi.

 

SEUTUKAUPUNKIrekry-hankkeessa kehitetty Live & Learn -toimintamalli on rakennettu edistämään ammatillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden opintomenestystä, työllistymistä, vapaa-ajan toimintoja ja kotoutumista. Malli toimii eräänlaisena vaihtoehtojen tarjottimena.

 

– Live & Learn -malli on ikään kuin menu, josta jokainen mallia toteuttava oppilaitos tai kaupunki voi valita tarvitsevansa ja heille parhaiten sopivat palvelut ja toiminnot, kertoo hanketoimija Taina Järä SASKY koulutuskuntayhtymästä.

 

Toimintamallia on kehitetty vuoden ajan yhteistyössä oppilaitosten, kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Palveluita ja toimintoja on koottu yhteen muun muassa hyvien käytäntöjen kartoitusten sekä kansainvälisille opiskelijoille teetetyn kyselyn perusteella. Live & Learn sisältää neljä osa-aluetta, jotka auttavat tunnistamaan kansainvälisten opiskelijoiden palvelutarpeita. Näitä ovat

 

– Jokainen oppilaitos määrittelee, miten eri palveluja näiden osa-alueiden sisällä lähdetään kehittämään ja miten. Tässä yhteydessä tärkeää on käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa ja luoda selkeä roolijako erityisesti vapaa-aikaan ja kotiutumiseen liittyvien palveluiden suhteen. Sen pohjalta palveluita ja tukitoimia tarjotaan opiskelijoiden käyttöön ja hyödynnettäväksi, Järä kuvailee.

 

Live & Learn ottaa huomioon seutukaupunkien tarpeet

 

Uuden toimintamallin tarpeellisuus todettiin hankkeen ensimmäisinä kuukausina, jolloin kartoitettiin, millaisia malleja eri puolella Suomea jo oli käytössä kansainvälisten opiskelijoiden tukemiseen. Järän mukaan monet näistä malleista palvelivat hyvin isommissa yliopistokaupungeissa, mutta niitä ei voinut suoraan hyödyntää seutukaupunkien tai esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten tarpeisiin.

 

– Tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut keksiä pyörää uudelleen, vaan mallia kehitettäessä on otettu huomioon jo olemassa olevia ja toimiviksi todettuja tapoja. Live & Learn kokoaa palvelut ja toiminnat yhtenäiseksi ja kokonaisvaltaiseksi toimintamalliksi, joka vastaa myös pienempien kaupunkien, eli niin kutsuttujen seutukaupunkien tarpeisiin, Järä summaa.

 

Yhtenä suurena päämääränä on edistää seutukaupunkien veto- ja pitovoimaisuutta, jotta alueella opiskelevat kansainväliset opiskelijat viihtyisivät alueella ja haluaisivat opintojensa jälkeen rakentaa uransa ja elämänsä paikkakunnalle.

 

– Kansainväliset osaajat ovat monella tavalla suuri rikkaus. Toiveena on, että heistä saataisiin uusia seutukaupunkilaisia, jotka aidosti viihtyisivät ja tuntisivat olevansa paikkakunnalla kotonaan. Vaikka Live & Learn -palvelut sijoittuvat opiskeluaikaan, se tarjoaa vahvan pohjan koko tulevaisuudelle: kielen osaaminen, suomalaisen toimintakulttuurin tunteminen, työelämätaidot, vapaa-aika, harrastukset, sosiaaliset ja ammatilliset verkostot... nämä kaikkihan ovat osa heidän elämäänsä myös opintojen jälkeen, Taina Järä painottaa.


Teksti: Juulia Lahnaoja